2008年2月27日星期三

拆<a href=禮物日" align="center" style="padding:10px" />
禮物 (Boxing Day),正式叫節禮日,係英國同大多英聯邦國家同前英國殖民地響每年12月26號聖誕第二日)慶祝嘅公眾假期

2008年2月26日星期二


閏十月廿四黃曆閏年閏十月第廿四日。因為閏十月唔係年年有,平時紀念都會響十月廿四

閏十月廿四 響呢日出世嘅人
呢段公元係跟儒畧曆。 儒畧曆1582年10月4號之後一日,係額我畧曆1582年10月15號。下面公元跟額我畧曆計。

2008年2月25日星期一

紅色清真寺
紅清真寺Lal Masjid烏都文(Urdu): لال مسجد),又叫做拉爾清真寺,多數譯做紅色清真寺,係喺巴基斯坦首都伊斯蘭堡嘅一間清真寺。呢間清真寺以信奉回教激進派薩拉非主義(Salafism)為主,由拉什德(Ghazi Abdul Rasheed)同阿齊茲(Maulana Abdul Aziz)兩兄弟掌管,兩個人都係激進神學生組織嘅精神領袖。佢哋宣揚塔利班式嘅價值觀,喺阿富汗接壤邊境部落地區深得民心,所以巴基斯坦政府一直唔敢郁佢。但喺美國壓力下,巴基斯坦政府終於武力鎮壓佢哋,咁佢哋就用一連串嘅暴力來反擊,包括自殺式炸彈。由於呢一連串暴力事件都係圍繞呢間清真寺發生,令呢間寺成為國際新聞焦點

背景
紅清真寺舊主持阿不杜拉(Maulana Abdullah),同巴基斯坦最長期嘅獨裁者齊雅哈克將軍(General Zia-ul-Haq)係老友。阿不杜拉畀人暗殺後,間寺就交畀佢兩個仔拉什德同阿齊茲。
阿不杜拉至出名係成日講發動聖戰。1980年代,蘇聯入侵阿富汗,寺訓練戰士同蘇聯軍搏過。當時巴基斯坦來講,唔係乜壞事。巴基斯坦軍情處(Inter-Services Intelligence)重響寺隔籬設總部,幫手訓練戰士。紅清真寺同軍情處兩便嘅人好密切。呢個時候間寺亦變成極端回敎徒中心。
間寺到兩個仔手,佢哋同基地組織(Al Qaeda),拉登好老友。2000年,聖戰重係巴基斯坦國策。2001年9月11號,基地組織襲擊美國,巴基斯坦轉向反恐之戰,間寺否認同基地組織有關。不過佢哋冇耐就轉移向美國發聖戰,同總統穆沙拉夫(Musharraf)反咗面,多次號召人去暗殺佢。

2008年2月24日星期日

油蔴地油蔴地
油麻地,以前多數寫做油蔴地,係香港九龍半島西岸中段一個地方。油麻地係九龍市區來講,發展得比較早個一段,以前係漁船集中嘅地,市區就係同漁民做生意發展出來,對開有油麻地避風塘,家下變成貨船上貨落貨嘅地方。而市區商住混合為主,呢處工業已經息微。市區中心圍住九龍彌敦道。行政上佢係歸油尖旺區

交通
呢區最主要路係彌敦道、廣東道柯士甸道

2008年2月23日星期六

婆羅洲侏儒象
婆羅洲侏儒象,係亞洲象亞種之一。只分佈響婆羅洲北部沙巴一帶。
2003年,根據DNA測試嘅結果,顯示響印尼馬來西亞共同管轄嘅婆羅洲裏面生活嘅亞洲象,唔單止係島上嘅原生品種,佢嘅基因仲同其他亞洲地區生活嘅大近親唔同,係一個擁有獨特基因亞種
依個叫做婆羅洲侏儒象亞種,性格比其他亞洲象溫馴,體型亦較細,DNA分析顯示佢哋響30萬年前已自成一家,同其他亞洲地區嘅亞洲象分隔開嚟。

2008年2月22日星期五

思間慎公園
思間慎公園,或者就咁叫思間慎(Skansen),喺瑞典士多貢一個大公園兼開天博物館1891年起嘅,起響一個上面。公園收齊瑞典各代屋舍民俗,島中間有纜車思間慎山
因為個公園係首創先河,所以有啲地方類似嘅開天博物館都叫思間慎。

2008年2月21日星期四

布里斯班
布里斯班,又譯布里斯本(Brisbane),係澳洲昆士蘭嘅首府,位於昆士蘭東南。人口約一百八十萬,以人口計係澳洲第三大城市,僅次於悉尼墨爾本布里斯班市政府係澳洲最大嘅地方政府區(Local Government Area, LGA)。
布里斯班依布里斯本河而建,依靠多條橋樑連接南北兩岸。

2008年2月20日星期三

course/18/img/3403-2.jpg" alt="奈良縣" align="left" style="padding:10px" />
奈良縣日本本州嘅其中一個縣。

2008年2月19日星期二

湯圓
湯圓,又或者叫團圓,係一種由糯稻粉製造而成嘅中國嘢食。啲糯稻粉加上少少嘅水份,整做一個波形,然後再用滾水煮熟,響滾水度享用。而有一啲甜嘢響個湯圓入面嘅又可以叫佢做元宵
煮湯圓嘅方法可以有好多種,響廣東同埋台灣就會用糖水;而糖水亦可以用紅豆,又或者冰糖整成嘅。
有餡嘅湯圓元宵)係可以加入好多種嘅餡料,包括咗紅豆餡、碎咗嘅花生同糖、芝麻餡(地下黑芝麻加埋豬油同埋糖)、冰糖(係整一個熱嘅,好似焦糖咁餡)等。
呢種嘢食全年都有得食,即使呢樣嘢食係同冬至農曆新年同埋元宵節有關。

2008年2月18日星期一


九龍塘車站英文">英文Kowloon Tong Station)係喺香港九龍塘一個九廣東鐵車站。

九龍塘車站 車站結構

1號月台:東鐵列車往羅湖落馬洲方向
2號月台:東鐵列車往尖東方向 出口分布

鄰接車站

各個方向頭尾班車開出時間
九龍塘係地鐵觀塘線九廣東鐵嘅交匯站。附近有又一城,同時係學校區,小學以至幼稚園都有。遠少少有浸會大學浸會醫院九龍塘軍營

接駁交通

2008年2月13日星期三


厘米 (centimeter),又叫公分,係國際標準長度計量單位,一百分之一,符號 cm。
1 米(公尺)= 100 厘米(公分)

computers.co.nz/images/products/giga_computers_aoc_CM-922DS.jpg" alt="Cm" align="right" style="padding:10px" /> 國際應用
絕大部嘅國家用國際標準長度,美國係例外。

2008年2月12日星期二

可見光
可見光,係睇得倒嘅電磁波部份。可見光嘅波長由 400 至 700 nm,有啲人可以睇倒 380 至 780 nm。人眼最敏感嘅波長 555 nm 左近,即係光譜裏頭色嘅部份。

2008年2月11日星期一

抗日戰爭
抗日戰爭(有時簡稱「抗戰」),狹義上係指第二次世界大戰嗰陣中國抵抗日本侵略嘅戰爭,國際上為咗區別中日甲午戰爭(第一次中日戰爭)而將呢次戰爭稱為「第二次中日戰爭」;廣義上係指「二戰」期間東亞東南亞各地抵抗日本入侵嘅戰爭;由於日本入侵東亞、東南亞各國,戰火蔓延至南亞同埋太平洋地區,日本稱之為大東亞戰爭。
以下係「二戰」期間各地嘅抗日戰爭:
中國中國抗日戰爭
朝鮮半島朝鮮抗日戰爭
緬甸緬甸抗日戰爭
馬來亞馬來亞抗日戰爭
新加坡新加坡抗日戰爭
菲律賓菲律賓抗日戰爭
香港香港保衛戰

2008年2月10日星期日

東亞家蝠
東亞家蝠Pipistrellus abramus),又叫做日本伏翼,係一種常見嘅小型蝙蝠。一隻成年嘅個體身長可以有 4.8 厘米,條尾可以長 4 厘米,翼可伸到 3.6 厘米。最鍾意住響舊式建築物上面嘅天花板同屋簷裏面。食飛蛾等細昆蟲為主。廣泛分佈響東亞地區,例如中國台灣韓國日本等。

2008年2月9日星期六


閏十一月十九黃曆閏年閏十一月第十九日。因為閏十一月唔係年年有,平時紀念都會響十一月十九

閏十一月十九 響呢日出世嘅人
呢段公元係跟儒畧曆。 儒畧曆1582年10月4號之後一日,係額我畧曆1582年10月15號。下面公元跟額我畧曆計。

2008年2月8日星期五

白鱀豚
白鱀豚(又稱白鱀鯨白鰭豚白鱀白旗白鰭白夾江馬等;學名Lipotes vexillifer)係一種淡水喙豚科動物,只係得中國長江流域先有,群種數量極小,估計唔夠50隻。

白鱀豚 早期歷史
白鱀豚曾廣泛分佈喺長江流域,不過一直以嚟,受到人類活動影響,群種數量已經不斷減少,分佈區域亦逐漸縮細。
歷史上,白鰭豚曾廣泛存在喺長江流域嘅洞庭湖鄱陽湖湖區,喺長江入面嘅分佈最遠去到三峽地區葛洲壩上游35千米度,就算去到上海附近嘅長江入海口都曾有發現。但係,到咗20世紀90年代,白鰭豚喺洞庭湖同鄱陽湖湖區已經絕跡,喺長江嘅分佈區上限都移到去葛洲壩下游170千米處嘅荊州附近,下限縮減更嚴重,到南京附近就連影都無,喺1997年1999年嘅觀測入面,喺南京下游臨近江陰以下就再搵唔返。喺最近嘅幾次觀測,佢地嘅分佈主要只係喺長江流域洞庭湖到銅陵段,重點聚集喺3個區域:銅陵段、鄱陽湖同洪湖段。而最後一次發現白鰭豚係喺2004年長江南京段搵到嘅擱淺白鰭豚屍體。

身體特點
白鰭豚天性好細膽,好容易嚇親,所以見到船都會走,種群數量又少,活動區域又廣,所以對白鰭豚喺野生狀態下嘅研究好有限。
佢地通常都鐘意群居,不過呢種群居特性就無同屬鯨目海豚咁明顯,通常都係3、4隻群埋一齊,最多都係9到16隻,不過亦成日有啲白鰭豚鐘意單獨行動。白鰭豚最鐘意喺河流交匯處活動,尤其是河流沖積嘅淺灘區,成日都可以見到佢地同江豚一齊玩。同其他江豚一樣,白鰭豚多數喺日頭活動,尤其清晨同午後最活躍,隔10秒至30秒就見到幾隻白鰭豚排成一條線咁游出水面換氣。不過多數時間都係喺深水入面慢慢游。而喺夜晚,白鰭豚多數棲息喺深水嘅漩渦入面休息,有時會留喺同一地點5至6個鐘咁耐。
白鰭豚係食肉動物,多數食長江入面唔超過6.5厘米長嘅魚仔為主,直接吞唔使咬,而且食量好大,一日可以食到體重10%到12%嘢。
白鰭豚係哺乳動物胎生,雌豚多數喺6歲達到性成熟,雄豚就4歲,成年白鰭豚每年發情兩次,分別喺3月至5月,8月至10月,孕期為10至11個月,一胎一仔,間唔中有兩隻生。喺野生狀態下,成年白鰭豚雌雄比例係1:1,但雌豚懷孕率一般得30%,自然繁殖率好低。

生活習性
1978年中國科學院建立淡水海豚研究中心,作為武漢水生生物研究所嘅其中一部門。
1992年,白鰭豚成為中國第四屆大學生運動會吉祥物,白鰭豚嘅保護亦越來越受到普通民眾關注。
1996年12月25日,中國第一個以水生動物為保護對象嘅基金會,武漢白鰭豚保護基金會正式成立,依家呢個基金會共募集資金138萬幾蚊,資金主要用喺白鰭豚呢種水生動物保護、研究工作。

保護狀況

20世紀70年代80年代:數據缺乏(DD)
1986年1994年:瀕危(EN)
1996年:極危(CR) IUCN保護狀況變更歷史
白鰭豚而家現存數量好難估計,但多數認為已經絕滅,就算有都只係得幾隻。 瀕危原因

2008年2月7日星期四


單車,就係兩個嘅人力,需要少少平衡力先可以踩。
單車最先響 19世紀嘅歐洲出現,全世界嘅單車到咗而家有成十架 。不過𠵱家嘅設計細節上以經改進咗好多,好似用電腦幫手設計;現代物料(碳纖維);個人化、特別用途設計等。
單車響歷史上有佢嘅影嚮力,無論喺文化或者工業嘅範籌。早期嘅造單車用當時嘅技術,家下研究、設計、造單車嘅科技唔單止用咗現代嘅技術,仲提出啲斬新嘅概念。

單車 睇下

單車徑
三輪車

2008年2月6日星期三

GoogleGoogle
上次編輯:2007年9月17號 21:27。
Google,官方中文名係榖歌或者谷歌,係一個網際網絡嘅搜尋引擎,係而家網際網絡上最大、影響最廣泛嘅搜尋引擎嘅首位。佢擁有互聯網上最大嘅搜尋器,佢係由Larry Page同埋Sergey Brin共同創建嘅。而家,佢哋正分別擔任Google公司嘅產品總裁同埋技術總裁。該公司嘅戰略計劃,係用Google組織全世界嘅資訊,將佢變得易接近同埋易用。Google 每日透過唔同嘅服務,處理超過2億次查詢。佢公司總部喺美國加州聖克拉拉縣嘅山景城(被稱為「Googleplex」)。響維基媒體計劃入面,Google搜尋嘅interwiki mapgoogle:
除咗搜尋網頁外,Google亦提供搜尋圖像、新聞組、新聞網頁、影片嘅服務。2005年6月,Google已儲存超過80億嘅網頁,1億3千萬張圖片,以及超過1億嘅新聞組訊息 - 總計大概10億4千萬個項目。佢亦緩存咗編入索引中嘅絕大多數網頁嘅內容。
因為Google嘅名聲,「Google」一個事物做動詞表示嘅係「喺Google上尋找某事」。佢重有廣義嘅「搜索網路」嘅意思。Google官方並唔鼓勵呢種濫用佢哋公司名字嘅習慣,因為佢可能會導致Google變成一個通用商標名。 Google嘅名係喺偶然地拼錯嘅 googol。Googol 係一個數學上嘅術語,表示 1 後面接著 100 個 0。呢個術語係由美國數學家 Edward Kasner 嘅侄仔 Milton Sirotta 所創造,出現喺 Kasner 同埋 James Newman 所寫嘅《Mathematics and the Imagination》一書中而普及。Google 用呢個術語來反映出公司嘅任務:組織網絡上無窮無盡嘅資訊。
"To google" 係一個動詞,意思係使用Google搵一啲嘢。噉係因為Google嘅大眾化(喺2005年1月,擁有所有搜尋器嘅52%巿場,但其實係高過80%)。亦有人廣義地將此辭解釋為「喺網絡上搜尋」。由於噉做可能會淡化Google呢個註冊商標嘅意義,Google公司並唔鼓勵呢種用法。
為咗避免網域綁架同埋一啲有心份子嘅惡搞,Google已經買咗轉向版權去保護一啲發音相近嘅網功能變數名稱,好似 gogle.com 同埋 googel.com 等。

搜尋引擎
(來源:Internet Archive,GoogleBlog,Google Groups,Google Catalogs)

~ 1998年:25萬
2000年8月:10億6千萬
2002年1月:20億7千3百萬
2003年2月:30億8千3百萬
2004年9月:42億8千5百萬
2004年11月:80億5千8百萬個網頁,8億8千萬張圖片,8億4千5百萬個新聞組訊息,4千5百個新聞訊息
2005年6月:80億5千8百萬個網頁,11億8千7百萬張圖片,10億個新聞組訊息,6千6百個打印目錄,4千5百個新聞訊息

2008年2月5日星期二

travel.com/images/newsimg/265.jpg" alt="八月十三" align="center" style="padding:10px" />
八月十三黃曆八月嘅第十三日。

響呢日死嘅人

2008年2月4日星期一

香港上海滙豐<a href=銀行有限公司" align="right" style="padding:10px" />
香港上海滙豐銀行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation)係滙豐集團屬下一間銀行,屬於滙豐集團嘅創始成員,亦係香港最大嘅註冊銀行同香港一發鈔銀行

2008年2月3日星期日

鼬獾
鼬獾Melogale moschata)係一種小型嘅食肉動物,又叫做山獾白鼻狸

鼬獾 生活習性
佈響印度東北部至中國南部, 緬甸越南東南亞地區。鍾意住響草原同森林